חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'נח'

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'נח'

פרשת נח

בסימנא טבא אנו חוזרים על גלגל החוזר על עצמו כל פרשיות התורה והנה לפנינו פרשת נח.
הנושא המרכזי – המבול. אם נתבונן בעונש המבול לא רק הדור נענש, אלא אף בעלי חיים וכל הברואים, והטעם כיון שבני אדם השחיתו דרכם חילחלה הטומאה והשפיעה על כל הבריאה כולה, ואף על הבהמות וכל הברואים שכולם איבדו כל רסן, (עיין בראשית רבה כח) נוכחנו לדעת שיש קשר ישיר בן האדם לסביבתו. האדם הראשון לפני החטא כל העולם כולו היה בגדר גן עדן, כמו שמובא בספרים שלעתיד לבוא מתי שיבוא משיח בן דוד בב"א עתידים עצי סרק שיטענו פירות ועתידה חיטה שתתמר כתמר, (כתובות קיא:) מצינו בחטא המרגלים נשאו אבותינו אשכול ענבים בשניים, ואחד נשא רימון ואחד תאנה, ומובא בגמרא (קיא.) ששניים מרבותינו נקלעו למקום אחד הביאו לפניהם אפרסק אכלו שליש ונתנו שליש לפני בהמתם ושליש הפקירו, כעבור שנה חזרו על אותו מקום והביאו לפניהם אפרסקים בקומץ אחד, קראו על זה את הפסוק: 'ארץ פרי למלחה מרעת יושבי בה' (תהילים קז). גמרא (סוטה מח:) אומרת משחרב בית המקדש ניטל טעם הפירות, וניטל שומן של פירות, כיון שבעת החורבן הייתה נחיתה רוחנית ומנגד אף הטבע הושפע מזה מאוד, הגמרא אומרת שבזמן ר' שמעון בן שטח צמחו חיטין גדולות כמו כליות של שור, וגנזו מהם חכמים למשמרת, לומר ראו כמה גורם החטא.
והנלמד לנו, בימינו עוד חיים אנשים שזוכרים עוד טעם של פירות של פעם, אם זה אבטיחים עסיסים אפרסקים ותפוחים, וכן עגבניות של פעם אדומה ומלאה בארומה, ואילו היום הכל בכאילו כמו טעם של פעם ורק כימיקלים וטעם תפל משום שגם דורנו הכזיב אנשים נהיו בכאילו הכל סינטטי והאוכל שלנו בהתאם שכולו סינטטי. הדורות הקודמים היו נפילים, ודורותינו אנו הולכים ומתמעטים וההוכחה הגדולה ביותר שבימינו אנו צריכים הרבה יותר אמצעי המחשה, חכם מסוגל להבין מאמר רוחני על ידי הפשט, האדם הבינוני יצטרך המחשה, ואילו הילד זקוק לציור, ולכן משמיים דאגו לדורנו הירוד יותר צורכי המחשה, אם זה לוויני ריגול שזה ממחיש לנו שהעין רואה, וכן אנטנות ורדארים למיניהם שממחיש לנו את האוזן שומעת ועוד כל מיני מאגרי מידע אין סופיים שזה ממחיש לנו שכל מעשייך בספר נכתבים.
פעמים רבות אנו נתקלים בתופעה שיש בין אנשים דיבור חשוב והדגשה החשובה שזה לא לטלפון, 'מחשש' וכל מעשייך בטלפון מוקלטים.
כתב מר"ן הבית יוסף, דור המבול במעשיו טימא את האוויר, ולכן על מנת לתקן זאת הוצרך הבורא למבול שיעלה על גדותיו ויכסה אף את ההרים, כדי לטהר את האוויר. היום המדע הוכיח שיש גלי אתר המתפשטים ואוספים כל מיני שידורים ומידע, ועל פי זה יובן דברי הגמרא (קידושין מ:) עבר עברה אחת הכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף חובה, אבל עשה מצווה אחת הכריע את כל העולם כולו לכף זכות.
זיכרון להולכים. סבנו היה מדור שבימיהם היה נוהג שאבות היו הולכים מתחילת שבוע עד ערב שבת למלאכתם והיו כאלה שאף חודשים היו בדרכים על מנת להביא לחם לביתם, ועם כל זה זכו לילדים שגדלו נאמנים לתורה ולמצוות, והרבה בזכות נשים צדקניות ואבות שנתנו אות ודמות למשפחתם, ואילו היום לצערנו בן קם באביו אף על פי שעומד למולו כל היום והיראה ממנו והלאה.
ותפילתי השיבנו ה' ונשובה וחדש ימי כקדם יחיש גאולתינו בביאת משיח צדקנו אמן
חכם שלום טטרואשוילי הי"ו מאשדוד

לעילוי נשמת גבריאל רחמים בן מנשה ואסתר בטוניאשוילי

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*