Archive

Back to homepage
הרב יוסף מודזגברשווילי ויקרא פרשת שבוע מאת...

חכם יוסף מודזגברישוולי בדברי תורה לפרשת 'ויקרא'

פרתש ויקרא "ויקרא אל משה" מובא במדרש תנחומא זה שאמר הכתוב: גַּאֲוַת אָדָם תַּשְׁפִּילֶנּוּ וּשְׁפַל רוּחַ יִתְמֹךְ כָּבוֹד (משלי כט) כל מי שבורח מן השררה, השררה רודפת אחריו. עם משה

כי תשא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'כי תשא'

פרשת כי תשא עגל הזהב נוצר, כפי שרש"י מפרש (תישא לב,ד), במעשה כשפים. האם הכשפים הם אכן מציאות קיימת? בעניין זה יש מחלוקת בפוסקים. הרמב"ם (עבודה זרה, סוף פרק יא)

חכם שלום טטרואשוילי פרשת שבוע מאת... תרומה

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'תרומה'

פרשת תרומה הזכות בהחזקת התורה ראיתי בספרים של המגיד הרב גלינסקי. סיפר שפעם הגיע להתרים בארה"ב עבור מוסדות התורה. לא ידע היכן לפנות ימינה או שמאלה וכמובן כמו כולם שכר

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת... תצווה

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'תצוה'

פרשת תצוה סימון תצוה בסוף סיום משניות סדר מועד- מסכת חגיגה כתוב: כל הכלים שהיו במקדש טעונים טבילה חוץ ממזבח הזהב ומזבח הנחושת שהם אינם מקבלים טומאה מפני שהם כקרקע

הרב אילן שמילה ויקרא פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'ויקרא'

פרשת ויקרא ״מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם״ מן הבקר – דרשו רבותינו, שאדם צריך ללמוד מוסר מבהמות. הגמרא מספרת, שפעם הגנבים גנבו את אתונו של ר׳ פנחס בן

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ תצווה

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'תצוה'

פרשת תצוה המדרש (אסתר רבה ז,י) ממשיל את המן הרשע לציפור שביקשה לנקום בים על שגליו הרסו את קינה, וניסתה לייבשו. מה עשתה? נטלה מים מן הים במקורה ושפכה ליבשה,

הרב יצחק אדרת משפטים פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפרשת 'משפטים'

פרשת משפטים הנושא: משפט אמת: באחת משיחותיי עם קרוב משפחתי הוא העלה בפניי סיפור שאירע בצעירותו, היה זה בזמן לימודיו באוניברסיטה לצורך השלמת התואר האקדמאי ולשם כך הרצו בפני הסטודנטים

הרב רפאל טטרוא משפטים פרשת שבוע מאת...

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'משפטים'

פרשת משפטים התורה אומרת "ואלה המשפטים" וי"ו מוסיף על הראשונים, מה ראשונים מסיני אף אלה מסיני. שלא תחשוב שרק עשרת הדברות ניתנו לנו מסיני אלא כל התורה כולה ניתנה למשה

הרב מאיר מושיאשוילי יתרו פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'יתרו'

פרשת יתרו "לא תרצח". לא באתי לדבר כאן על רציחה ממש. לא כאלה חלק יעקב. אמנם יש דבר הדומה לרציחה, והוא הלבנת פנים. ובכן בגמרא במסכת בבא מציעא (דף נח-נט)