הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'ויקרא'

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'ויקרא'

פרשת 'ויקרא'

 

"ויקרא אל משה וידבר ה' אליו" [א-א]

א' דויקרא היא א' זעירא וידוע שדיו רב נשפך על מנת להסביר את חסרונה של האלף הזאת, הגדיל לעשות בעל "המגלה עמוקות" שכתב בספרו אלף תירוצים[!] על הענין , אך לצערנו הרב אבד הספר מאיתנו ויש לנו רק אזכרות ממנו בספרו "מגלה עמוקות".

ומפרשי התורה ביארו כי הסיבה לא' זעירא היא שמשה רבינו עליו השלום הקטין עצמו ולא החשיב עצמו לכלום ולא רצה לכתוב אלא "ויקר" מלשון מקרה לומר לך שאינו נחשב, אך הקב"ה כיבדו וגידלו  וקרא לו בלשון חיבה "משה הכנס אל אוהל מועד " בכדי שלא יכנס פתאום.

חז"ל הפליאו והגדילו מידה זו של ענווה ורוממהו מכל המידות כי ממנה תוצאות חיים לכל המידות כולן ועל ידה האדם זוכה לכל מעלה ולכל דבר שבקדושה.

מידה זו של ענווה אנו יכולים ללמוד מהקב"ה כפי שמבארת בגמרא [סוטה ה.] אמר רבי יוסף: לעולם ילמד אדם מדעת קונו, שהרי הקב"ה הניח כל ההרים והגבעות והשרה שכינתו על הר סיני, והניח כל האילנות הטובות והשרה שכינתו בסנה, עוד דרש רבי אלעזר: בוא וראה, שלא כמידת הקב"ה מידת בשר ודם, מידת בשר ודם גבוה רואה את הגבוה ואין הגבוה רואה את השפל אבל מידת הקב"ה אינו כן, הוא גבוה ורואה את השפל שנאמר "כי רם ה' ושפל יראה" [תהילים קלח']

ופירש רש"י שם : רואה לקרבו ולהשתדל עמו וחשוב בעיניו. הבן איש חי בספרו "בן יהוידע" [סוטה ה.] פירש את הפסוק  בתהילים "שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי" [קרא א']: יש לפרש אשא עיני אל ההרים הגדולים תבור וכרמל והתבוננתי למה לא זכו שתינתן תורה עליהם? מפני גאותן. רק הר סיני זכה לזה מפני נמוכותו, אומר דוד המלך, ממחשבה זו באתי למסקנה עכשיו, כשאני פונה וישועת ה', מתי אזכה לישועה? "מאין יבוא עזרי" כשאהיה בבחינת הר סיני "אין" אז יבוא עזרי וישועתי, כי גדולים הם נמוכים לפני ה'.

 

מרן החיד"א בספרו "שם הגדולים" כותב דעו שקיבלתי מאדם גדול בחכמה וביראה. שקיבל מרב גדול , שקיבל מזקנים, כי בדורו של רבי יוסף קארו היו חיים שלושה רבנים שהיו יכולים לזכות לחבר ספר כעין "הבית יוסף" שיקבץ לתוכו את כל הדינים ויגלה שורשיהם לאפוקי שמעתתא אליבא דהלכתו והם : רבי יוסף טאיטצק, רבי יוסף ברלב, ורבי יוסף קארו, והסכימו מן השמים כי רבי יוסף קארו יחברהו היות והוא הצטיין בענוותנותו היתרה.

 

לעומתו ירובעם בן נבט,כמובא בגמרא [סנהדרין קב.] שהיה גדול וענק בתורה ולא היה בו שום דופי וגמגום וחידש דברים שלא שמעה אוזן מעולם, וכל תלמידי החכמים לפניו כעשבי השדה, ולבסוף הגיע עד שאול תחתיות , חטא והחטיא את הרבים ואבד מן העולם, וכל זה משום גסות הרוח שהייתה בו היא שטרדתו מן העולם וזאת כשהקב"ה ביקש ממנו:"חזור בך! ואני ואתה ובן ישי נטייל יחד בגן עדן" שאל ירובעם: , "מי בראש"? וכיון שאמר לו הקב"ה בן ישי בראש לא רצה ואיבד עולמו.

אם יתבונן האדם יראה כי כלל וכלל אין לו במה להתגאות, כפי שסיפר מורנו ורבנו הרב חכם רפאל אלאשוילי זצ"ל. פעם יהודי בא אל הרב וביקש ממנו עצה כנגד הגאווה, איך נפטרים מן הגאוה? שאל היהודי? ענה הרב כנס לבית המדרש ותמתין לי ליד הבימה, כרגע אני טרוד מאוד, המתן לי שם ואתפנה אליך". נכנס אל הרב יהודי אחר וביקש עצה מהרב, אנשי מס הכנסה פשטו על העסק שלו ודורשים ממני סכומים שאין לי, מה לעשות?

תלך לבית המדרש, ליד הבימה נמצא שם יהודי שאמרתי לו להמתין, ותבקש ממנו עצה, אמר הרב, ניגש אליו היהודי והחל לתנות את צרותיו עם מס הכנסה, עצר אותו הממתין ואמר לו "טעית אני לא הרב… "אבל הרב אמר לי שאגש אליך ואתה תתן לי עצה ותפתור את בעיותי", חזרו שניהם אל הרב, מדוע הרב שלח אותו אלי?תמה הממתין ,וכי יש לי "ראש" בשביל עצות כנגד מס ההכנסה?!

אמר הרב "אתה לא יכול לעזור לו?.. טוב תחזור והמתן לי ליד הבימה". ואחר מכן נכנס אל הרב יהודי שעומד להשיא את שתי בנותיו וכסף אין לו ,אמר לו הרב,גש אל בית המדרש ,שם עומד יהודי ליד הבימה, והוא יעזור לך, ניגש אבי הבנות אל היהודי שלנו והחל לפרוט את סכומי הכסף שלהם הוא זקוק לצורך החתונות. עצר אותו היהודי הממתין ואמר לו, למה הרב שלח אותך אלי? נגשו שניהם לרב אמר הרב "אין לך כסף לעזור לו?טוב חזור לבית המדרש ותמתין לי שם" בנתיים נכנס אל הרב יהודי עם ריאה של בהמה שיש עליה שאלה שעל הרב לפסוק, שלח אותו הרב אל מיודענו ליד הבימה. מאיפה שאדע לפסוק לך? תמה הממתין וגרר את היהודי לרב, אמר לו הרב תפסוק לגבי הריאה, האם היא כשרה? אני לא מבין כלום בעניינים האלו , אני לא יודע מאיזה צד פותחים את "השולחן ערוך" טוב אמר לו הרב תמתין לי ליד הבימה, נכנס אל הרב יהודי עשיר שיש לו עסקים חובקי עולם ובא להתייעץ עם הרב בדבר עסקה גדולה שהיה אמור לעשות והוא לא יודע איך לנהוג, הפנה אותו הרב לאותו יהודי ליד הבימה, והחל לספר לו את הפרטים בדבר העסקה הגדולה שהציעו לו, עצר אותו היהודי הממתין ואמר לו שהוא אינו מבין דבר וחצי דבר בעסקים, והוא בקושי יודע להסתדר עם משכורתו החודשית, ניגש הוא אל הרב ואמר לרב שהוא אינו מבין בעסקים.

השיב לו הרב שכל אין לך כסף גם כן אין לך, ואתה גם לא יודע מאיזה צד פותחיים את השולחן ערוך, אם כן על מה יש לך להתגאות?

וזו לשון "הפלא יועץ" [אות ג'] האיש הירא ורך הלב תסתמרנה שערותיו מראות חומר רעת הגאווה, ויתלהב לבו בראותו עוצם שבח הענווה וישתדל בכל כוחו במחשבות טהורות להכיר מיעוט ערכו ולהיות נבזה בעניו.

 

הרב יוחנן מיכאלי הי"ו מלוד

 
()

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*