הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות'

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות'

פרשת 'אחרי מות'

 

"ונתן אהרן על שני השעירים גורלות גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל" [טז-ח]

שני שעירים, שני אנשים שני גורלות,

והנה כאן בשני השעירים מצוותן שיהיו שניהם שווים במראה ובקומה ובדמים ולקיחתן כאחת [יומא סב.]

ענין שני השעירים השווים במראה ובקומה ובדמים יכול ללמדנו מוסר והתבוננות, כך מבאר הגר"ז סלנט בספרו "באר יוסף" בשניהם נעשו מצוות התורה ורצון ה' יתברך. אך, הסוף בשניהם הוא שונה, הראשון נשחט בהכשר על ידי הכהן הגדול ונכנס דמו לפני ולפנים בקודש הקודשים בין שני בדי הארון והכהן הגדול היה מזה מדמן על פני הכפורת ולפני הכפורת וכן בהיכל של הפרוכת ועל קרנות מזבח הזהב ועל טהרת המזבח, ולעומתו השני לא זכה אפילו לשחיטה כשרה אלא משתלח הוא המדברה אל ארץ גזרה, דוחפים אותו לאחוריו והוא מתגלגל ויורד ולא היה מגיע לחצי ההר עד שנעשה איברים איברים ומתרסק ומתפזר לכל רוח, זהו מעשה שלא יעשה לשום קרבן ודבר שבקדושה.

מכך אנו יכולים ללמוד ולהתבונן שדמיון כזה עלול להיות גם בין שני אנשים השווים במעמדם ודומים לזה בכל ענייניהם, וביום הזה יוצא גורלם האחד נתעלה במעלה עליונה, והשני ירד חייו מטה מטה, זאת יתכן כאשר הראשון מילא תפקידו וקיים את מעשה התשובה בשלמות ושב מחטאיו בכל לבו ונפשו בחרטה על העבר וקבלה לעתיד וכל שכן אם עשה תשובה :"אמש היה זה שנאוי לפני המקום משוקץ ומרוחק ותועבה, והיום הוא אהוב ונחמד וקרוב וידיד, וגדולה תשןבה שמקרבת את האדם לשכינה,שנאמר: "שובה ישראל עד ה' אלוקיך" [הושע יד-ב] ועל אדם זה מרמז השעיר הנכנס לפני ולפנים אל מרכז השכינה.

אך לעומתו חברו שלא פעל עליו עיצומו של היום הקדוש ולא נתעורר לשוב בתשובה אע"פ שבמצבו בעבירות ובזכיות הוא משתווה לראשון, אך כיוון שעצם היום עבר עליו בלי הרהורי תשובה על כן הוא נכתב בספרן של רשעים. כי יום הכיפורים אינו מכפר אלא לשבים בתשובה.

נמצא אם כן, שממצוות השעירים עלינו ללמוד ולהתבונן: כשם שבשעה הגורלית בקלפי לא היה ניכר איזה לה' ואיזה לעזאזל רק הקב"ה הוא היודע, כן האנשים העומדים לפני ה' ביום הכיפורים אין ניכר מי נרגש ומי זכה, רק הקב"ה יודע מי זוכה בדין: הוא יודע תעלומות וחקרי לב ואין בלתו היכול להבחין מי מתקרב אליו ומתדבק באלוקיו ועל כך הוא מתברך בחיים טובים, ולעומתו מי בסופו של היום הקדוש הזה אחת תהיה אחריתו מיתה. ה' יזכנו לחזור בתשובה. אמן!

 

הרב יוחנן מיכאלי הי"ו מלוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*