הרב בן ציון בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

הרב בן ציון בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת כי תשא

 על הכתוב: "ויחר אף משה וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר" שואלים חז"ל הכיצד שבר משה את הלוחות, ובמיוחד שהיו כתובים בו שמות הקודש שאסור למוחקן וא"כ כיצד זה שבר משה את הלוחות? אחד ההסברים מובא במדרש (שמות רבה) "שכשראה משה שפרחו הכתובים מן הלוחות  שברן" מזה משמע שכשמשה ראה שהאותיות שהיו כתוהים על הלוחות פרחו הבין  שאין יותר ערך וקדושה בלוחות  לכן שברן. המפרשים מוצאים רמז לכך בלשון הפסוקים. אם נשים לב,לפני  שבירת הלוחות נכתב(תשא לב. ט"ו):וירד משה מן ההר ושני לחת העדות בידו" ואילו לאחר מכן נאמר:(לב. י"ט) "ויחר אף משה וישלך מידו את הלחת ".. לוחות סתם ללא שום שם של תואר. ומכאן רואים אנו רמז  שבאותו רגע של השלכת הלוחות לא היו הלוחות לוחות העדות  אלא סתם לוחות וזה מכיוון שפרחו האותיות.

על ענין שבירת הלוחות ישנו ביאור נפלא מאת ה"אמרי אמת מגור זצ"ל על המובא בתפילת שמו"ע של שחרית של שבת :"ישמח משה במתנת חלקו …ושני לוחות אבנים הוריד בידו וכתוב בהם שמירת שבת.."ושואל ע"כ בעל האמרי אמת  א) מדוע "ישמח משה" הרי כשירד מהר סיני עקב ציוויו של הקב"ה "לך רד כי שיחת עמך" ידע שבנ"י נכשלו בחטא החמור של ע"ז ויותר מזה,  משה רואה שהאותיות פורחות מהלוחות עקב חטא העגל. א"כ מה מקום יש כאן לשמחה? ב)מדוע "וכתוב בהם שמירת שבת" וכי רק שמירת שבת היה כתוב שם הרי ישנם עוד  דברות  שהיו כתובים בלוחות, ולא רק שמירת השבת?

עונה על כך חידוש נפלא, שאמנם האותיות פרחו מהלוחות  לפני שמשה שברם אך דברה אחת  לא פרחה והיא הדיבר של שבת, זכור את יום השבת לקדשו !! . כולם פרחו חוץ מדברה זו. ומדוע רק הדיבר של שבת נשארה על הלוחות? כיוון שעל השבת נצטוו ישראל במרה עוד קודם מתן תורה ונתינת הלוחות ולכן לא היתה השפעה לחטא העגל(שחטא זה בא לבטל את כל הענין של מ"ת) על מצווה זו. ולכן כתוב שם "וכתוב בהם שמירת שבת". זה גם התשובה על השאלה למה שמח משה, ששנינו בגמ'(שבת קיח)"אמר ר' יוחנן- כל המשמר שבת כהלכתה אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו שנאמר:"אשרי אנוש יעשה זאת.. שומר שבת מחללו אל תקרא מחללו  אלא מחול לו"  מכאו משמע שמצוות שבת היא תיקון על חטא ע"ז והעגלשהשבת היא ההוכחה על קיום מציאותו של בורא העולם שנתנה לנו במתנה.ולכן כשראה משה שכל האותיות פרחו חוץ משבת הבין שזהו התיקון לחטא העגל ויש עדיין אפשרות  לבנ"י לצאת מחטא זה  ולא הכל אבוד. לכן שמח משה על פתח התקווה שמצא לבנ"י על חטא חמור זה. מכאן רואים את גודל מעלת קדושת השבת. ומצווה זו צריכה להשפיע על כל השבוע כפי שמביא כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש זצוקלל"ה נבג"מ זיע"א שהטעם לכך שאומרים בתפלת ימי החול 'היום יום ראשון בשבת שני בשבת וכו' שצריך להכניס את השבת גם ביום ראשון שני וכן הלאה  וזאת ע"י הוספה  בענינים של קדושה ותפילה ובזכות מצוות השבת נזכה לגואלה האמיתית והשלמה בב"א

הרב בן ציון באטשוילי הי"ו קרית מלאכי

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*