הרב בן ציון בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

הרב בן ציון בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

פרשת 'תולדות'

על הכתוב:"וידו אוחזת בעקב עשיו ויקרא שמו יעקב", פירש רש"י: שכיוון שאחז בעקב עשיו קרא לו הקב"ה(ולפי שיטה אחרת –אביו) את שמו יעקב. ולכאורה צריך להבין:אם כך היה יותר נכון לקרא את שמו 'עקב' מדוע קראו את שמו יעקב?מדוע הוסיפו לו את האות 'י'?

מתרץ זאת רבי נתן שפירא בעל ה"מגלה עמוקות" לפי המובא בספרי הסוד- שהרי ידוע שאברהם היתה מידתו כנגד מידת החסד וההוכחה לכך שעסק בענייני חסד שהיה מכניס אורחים וכפי שכתוב "אברהם אוהבי" שהייתה מידתו מידת האהבה.אולם בעוד שמידתו של אברהם היתה מידת החסד(דקדושה)הרי שבנו ישמעאל שיצא לתרבות רעה מידתו הייתה גם חסד  כאביו אך זו חסד דקליפה.שהרי זה לעומת זה ברא ה' את העולם.וכפי שיש חסד דקדושה ישנה גם מידת חסד דקליפהשהיא ההיפך מקדושה,כפי שזה היה באברהם כך זה ביצחק שהרי מידתו של יצחק היא גבורה (פחד יצחק)שבקדושה ואילו עשיו שיצא לתרבות רעה היתה מידתו גם גבורה אך זו גבורהשבקליפה שכן עשיו היה הפסולת של יצחק כפי שישמעאל היה הפסולת של אברהם.

יעקבהיה שונה מאבותיו בכך שהיתה מידתו תפארת שזו מידה הכוללת את שני המידות (של אברהם ויצחק) חסד וגבורה וכפי שרואים במוחש שאם נרצה לעשות דבר יפה לתפארת חייבים לצבוע אותו בכמה גוונים ולא בגוון אחד. [בספר התניא (פרק י"ג) מבאר את מעלתו של יעקב על הפסוק "תתןאמת ליעקב חסד לאברהם"שמידת יעקב היא מידת האמת (כנגד התורה) שזה כמו בריח התיכון המבריח מן הקצה אל הקצה שמעלתה מרום המעלות ועד סוף כל דרגין]. וכפי המבואר על הפסוק:"יעקב איש תם יושב אוהלים" ושואלים על זה: למה נאמר אוהלים היה צריך לומר  יעקב יושב אהל, ומדוע נכתב בשם רבים? אלא לומר שהיה יעקב יושב בין אהל אברהם לבין אהל יצחק בכדי ללמוד תורה משניהם שהייתה לו גם מידתו של אברהם וגם מידתו של יצחק וזה הכוונה יושב אוהליםבלשון רבים שיעקב מידתו הייתה מורכבת משני מידותיהם של אברהם ויצחק.

לפי זה נבין מדוע הוסיפו ליעקב את האות י'.כידוע עשיו תמיד ניסה לנצח ולגבור על יעקב אך ללא הועיל כי בכל פעם יעקב גבר עליו, אם זה בבכורה ואם זה בברכות. עד שעשיו הבין כי מידתו(גבורה שבקליפה)אינה מסוגלת לגבור על מידתו של יעקב כי היא חזקה יותר כי היא מורכבת משני מידות יחד חסד וגבורה(תפארת) לכן הבין עשיו שהוא צריך להוסיף לעצמו את מידת החסד (דקליפה)ואז כשהוא עם שני מידות חסד וגבורה(אבל דקליפה) בכך יוכל לנצח את יעקב.לכןמה עשה עשיו הלךולקח את בתו של ישמעאל מחלת ובמעשה זה התחבר עם מידתו של ישמעאל שהיא חסד דקליפה אך הקב"ה הקדים רפואה למכה וקראו יעקב ולא עקבכי עקב הוא ר"ת ביטול קליפת עשיו.ובאם היה יעקב מתמודד רק עם קליפת עשיו  היה צריך להיות שמו עקב אולם כיוון שראה הקב"ה שעתיד עשיו לצרף לעצמו גם את מידת ישמעאל הוסיפו לו את האות י' שאז זה יוצא בראשי תיבות ביטול קליפות עשיו ישמעאל. לפי הביאור הנ"ל נבין גם את  הפסוק: "ויאמר (עשיו)הכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמיים" כאן רמוז שעשיו כועס על זה שיעקב ביטל וניצח  את שני הקליפות שהיו איתוחסד דקליפה וגבורה דקליפהקליפות עשיו וישמעאל.

ויה"ר שנזכה לסיים את קליפת עשיו כפי שכתוב ועלו מושיעים לשפוט את הר עשיו והיתה לה' המלוכה והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד בגאולה השלימה בב"א.

הרב בן ציון בטשויליהי"ו מקרית מלאכי

 

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*