הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת לך לך

"זאת בריתי אשר תשמרו ביני ובינכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר" (י"ז י')

מצוות ברית מילה היא אחת המצוות הנשמרות ביותר בעם ישראל. גם בימים קשים ותחת איומי מוות מלו היהודים את ילדיהם. את ברית המילה עורכים בגיל שמונה ימים. אך מדוע בכלל עורכים ברית מילה? מי היה הראשון שעבר ברית מילה? ומה המשמעות של כל זה? האדם הראשון בעולם שעבר ברית מילה היה אברהם אבינו, והוא עשה זאת על פי בקשה מפורשת של האלוקים. אברהם לא היה כבר צעיר; הוא היה בן תשעים ותשע שנה כאשר אלוקים התגלה אליו וביקש:

(בראשית פרק י"ז) "התהלך לפני והיה תמים!… ואתה את בריתי תשמור, אתה וזרעך אחריך לדורותם: זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך, המול לכם כל זכר, ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם." התורה מספרת כיצד אברהם מילא את ציוויו של האלוקים וביום הולדתו ה-99 הוא מל את עצמו, את בנו ישמעאל ואת כל עבדיו.

כאשר זמן קצר לאחר-מכן נולד לו בן נוסף, יצחק, הוא מל אותו בגיל שמונה ימים. ברית המילה בראשיתה לא רק שצאצאיו של אברהם קיימו את הציווי האלוקי ומלו את ילדיהם בגיל שמונה ימים, יוסף, בנו של יעקב ונינו של אברהם, אף הפיץ את ברית המילה בקרב המצריים. המדרש מספר (מובא ברש"י פרק מ"א) שכאשר החל לשרור רעב במצרים, הוא התנה את חלוקת המזון בקיום ברית המילה. אולם לאחר שיוסף נפטר, בני-ישראל נטמעו בקרב תושבי המקום, נטשו את המסורת והפסיקו למול את ילדיהם (רק שבט לוי, שהיה נאמן למסורת גם בשנות הגלות הקשות במצרים, המשיכו את המורשת ומלו את ילדיהם). בשנה בה הם יצאו ממצרים ציווה האלוקים על משה רבינו לשוב ולמול את כולם. לאחר מתן תורה הפכה מצוות ברית מילה לחלק מתרי"ג המצוות. אמנם בעת ברית המילה אנו מברכים את בורא העולם שציוונו "להכניסו בבריתו של אברהם אבינו", אך הרמב"ם (בפירוש המשניות מס' חולין פרק ז') מבהיר כי "אין אנו מלין מפני שאברהם אבינו עליו השלום מל עצמו ואנשי ביתו, אלא מפני שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו על ידי משה רבינו שנמול כמו שמל אברהם אבינו עליו השלום. "במשך ההיסטוריה במשך הדורות נגזרו גזירות שונות על היהודים, בהם איסור לקיים מצוות ברית מילה. למרות שברית מילה היא לא משלושת המצוות עליהן נאמר "ייהרג ואל יעבור," אבות ואימהות מסרו את נפשם כדי שיוכלו לקיים מצווה חשובה זו.
בזמן אנטיוכוס המפורסם מנס חנוכה, אחת הגזירות שנגזרו על העם היה האיסור למול את התינוקות. מאוחר יותר, כאשר הרומאים שלטו בארץ ישראל, גם הם הטילו עונש מוות על מי שיעז למול את בנו. אחד מהחכמים רבי נתן, תיאר את מאורעות אותם הימים במילים נרגשות (מכילתא יתרו) "נאמר בפסוק לאוהבי ולשומרי מצוותי, אלו ישראל שהם יושבין בארץ ישראל ונותנים [מוסרים] נפשם על המצוות. "מה לך יוצא ליהרג? על שמלתי את בני. "מה לך יוצא לישרף? על שקראתי בתורה. "מה לך יוצא ליצלב? על שאכלתי המצה. "העובדה שהיהודים סיכנו את חייהם על מצווה זו גרמה לכך שעד היום מצוות ברית מילה מקובלת ונפוצה כמעט בכל עם ישראל. כלשונו של התלמוד (שבת דף קל.) "כל מצוה שמסרו ישראל עצמן עליה למיתה בשעת השמד כגון עבודת כוכבים ומילה, עדיין היא מוחזקת בידם." טעמים וסיבות לברית המילה מדוע עורכים ברית מילה? ומדוע ביום השמיני? כמובן שאנו עושים זאת בשל הציווי האלוקי. אך במשך הדורות נאמרו פירושים רבים למצווה זו.הנה כמה מהם: סימן לאמונתנו. ברית המילה מותירה חותם לא יימחה בבשרנו שאנו מאמינים באלוקים (רמב"ם מורה נבוכים)

עבדים לבורא העולם. בימים עברו היו בעלי עבדים יוצרים סימן כלשהו בגוף עבדיהם לוודא שהם לעולם לא יברחו. ברית המילה מזכירה לנו שאנו עבדיו של האלוקים וכי תמיד נלך בדרכיו (ספורנו פרק י"ז). יחודיותנו כעם. ברית המילה מבדילה אותנו מאומות העולם. כשם שאנו העם הנבחר בנשמתנו, כך אנו שונים גם בגופנו. ובורא העולם לא ברא אותנו מהולים כדי ללמדנו שמשימת השיפור האישי, בגוף ובנשמה, מוטלת עלינו (ספר החינוך מצווה ב'). מדוע דווקא באבר הרבייה? א. לסמל כי אנו נעביר את הברית שנכרתה עם אברהם אבינו לדורות הבאים (ספורנו שם) ב. להחליש במעט את התאווה המינית, ובכך לאפשר לאדם להתגבר על יצרו ולא לחטוא בגילוי עריות. ג. לרמז כי רק בזכות קיום ברית המילה אנו זכאים להמשיך להתקיים כעם (ספר החינוך מצווה ב'). ומדוע ביום השמיני? ד. לתת לילד מספיק זמן לצבור כוח לקראת הברית (רמב"ם מורה נבוכים) ה. הזוהר (חלק ג' עמוד צ"א) מסביר כי על הילד לחוות שבת אחת כהכנה רוחנית למילתו. ו. בעל התניא מציין (ליקוטי תורה ויקרא כ') כי המספר שבע מסמל את הטבע (שבע ימות השבוע, שבע הספירות האלוקיות בהם נברא העולם) ואילו המספר שמונה מסמל את מעל הטבע, מקור הניסי והעל-טבעי. ברית המילה מקשרת את הנימול עם האלוקים בברית שהיא על-טבעית ואינסופית.

שבת שלום ומבורך

הרב רפאל טטרוא הי"ו מירושלים

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*