הרב אלירן מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'מסעי'

הרב אלירן מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'מסעי'

פרשת 'מסעי'
'אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים'
עם ישראל בהגיעו לכניסה לארץ ישראל לירדן יריחו, עבר 42 מסעות מרגע יציאתו מארץ מצרים. מגוף הפסוק משמע שכל המסעות שעברו ישראל היו חלק מהיציאה ממצרים. וכאן מגיעה שאלה ידועה, הלוא ממצרים יצאו במסע אחד בלבד מרעמסס לסוכות ואילו שאר המסעות היו לאחר שכבר עזבו את מצרים, ולמה אם כן נאמר בפסוק מסעי – לשון רבים?
ההכרח לומר שכל המסעות היו חלק מתהליך היציאה ממצרים כי היציאה וההיחלצות ממצרים אינה פעולה חד פעמית אלא היא תהליך שעלול להמשיך על פני 42 מסעות.
המילה מצרים רומזת להגבלות שקיימות בחייו של כל אדם כמאמר חז"ל 'בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים' והכוונה בזה לכל יהודי יש ניסיונות וקשיים שגורמים לו לחלישות בעבודת ה' הפרטית שלו אם זה טרדות הפרנסה וחינוך הילדים שמונעים ממנו את האפשרות ללמוד תורה ולהתפלל בנחת, וכאשר יהודי מתאמץ ומתגבר על הקושי ומצליח לעבוד את ה' כראוי וכל אחד לפי עניינו, או בהגעה לשיעור תורה או בתפילה במניין וכדו', אזי הוא יוצא מהמיצר והגבול שלו, אך אל לו לשכוח שבזה הוא לא יצא אל המרחב שכן בדרגה זו שהוא נמצא עדיין הוא במיצר לגבי הדרגה הגבוהה ממנה שגם ממנה נדרש הוא לצאת, אכן המסע ממצרים תהליך ארוך ומתמיד שכן המושגים 'מיצר' ו'מרחב' יחסיים הם.
ניתן למצוא דוגמא בחיים היום יומיים שלנו, כאשר יהודי עומד בבוקר ומתפלל הרי על ידי עבודה זו הוא מתעלה מן המיצר אל המרחב, הוא מתקרב אל הקב"ה יותר ויותר, ובתפילה גופא יש את ההכנה לתפילה את הנטילת ידיים שמסיר את הזוהמה מגופו ובכך הוא נעשה מזוכך יותר, אך עדיין אינו יוצא ידי חובתו בזה אלא ממשיך בברכות השחר ובאמירת 'הודו' וכו' עד שמגיע לתפילת שמונה עשרה תכלית העילוי בה משתחרר האדם ממציאותו, והרי הוא עומד בהתבטלות מוחלטת לפני הקב"ה ורק בדרגה זו הוא בתכלית האחדות עם הקב"ה.
אומר הרבי מליובאוויטש לפי זה יובן הקשר בין פרשת מסעי לבין המצרים שתמיד נקראת פרשה זו בזמן זה, שכל מטרת החורבן והגלות זהו בשביל הגאולה והחירות הבאה לאחריה כמו שנאמר 'ועת צרה היא ליעקב וממנה יוושע' על ידי ה'עת צרה' עצמה תבוא הישועה.
ההוראה מדברים אלו הוא בשתי פנים, אשר הדבר הראשן מי שנמצא במעמד רוחני טוב צריך לזכור שעדיין לא הגיע אל המרחב המוחלט, זהו עדיין אחד מן המסעות שאותם הוא נדרש להמשיך ולהתעלות עד לתכלית הטוב 'אל ארץ זבת חלב ודבש' בגאולה השלימה. והדבר השני הנלמד מכאן יהודי שנמצא במצב רוחני ירוד ביותר אל לו להתייאש, אלא עליו לזכור שהיהודים במצרים היו שקועים ב-מ"ט שערי טומאה אך בכל זאת על ידי מסע אחד בלבד יצאו ממצרים והגיעו אל המרחב (היחסי) וכל שכן אנו שלאחר מתן תורה ניתן הכח לכל יהודי להשתחרר מכל מצב שהוא ולהתעלות לדרגה עליונה ביותר עד למרחב המוחלט שאליו נגיע בביאת משיח צדקנו בקרוב בימינו אמן.
הרב אלירן מושיאשוילי הי"ו מלוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*