ח' אהרון מור בדברי תורה לפרשת 'בהר'

ח' אהרון מור בדברי תורה לפרשת 'בהר'

פרשת 'בהר'

פרשת בהר סיני
פרשה זו היא אחת הפרשיות האחרונות של ספר ויקרא – ספר הקורבנות.
הפרשה מתחילה בפסוק: "וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר" (כה-א) נשאלת השאלה המיידית, מדוע מופיע ביטוי כגון זה 'בהר סיני' בפעם הראשונה באופן זה? או השאלה הידועה הרי כל המצוות נאמרו בהר סיני, האם מצווה זו של שמיטה בלבד נאמר בהר סיני? אלא התשובה הידועה היא: מה שמיטה נאמרו כלליה ופרטיה ודקדוקיה נאמרו בסיני, אף כל המצוות שבתורה כלליה ופרטיה ודקדוקיה נאמרו בסיני.

בואו נשאל עוד שאלה, מדוע בחרה התורה במצוות שמיטה דווקא להגיד לנו שכל המצוות נאמרו בסיני? עונה על כך רבי משה סופר בעל 'חתם סופר': פרשת שמיטה מוכיחה שתורתינו ניתנה מן השמים שכן בשר ודם אינו יכול להבטיח "וציויתי את ברכתי לכם בשנה השישית ועשת את התבואה לשלוש השנים" (כה-כא) דבר שהוא מחוץ לדרך הטבע, משום כך נבחרה מצוות שמיטה כדי להורות לנו שכל המצוות שבתורה נאמרו כלולותיה ופרטיה בהר סיני. כעת בואו נראה מה היחודיות של מצוות שמיטה, אשר בשנה זו של השמיטה האדמה שובתת, לא מעבדים את האדמה בשנה השביעית. זה מזכיר לנו מצווה גדולה אחרת שיש לנו בתורה, שבה אנו צריכים לשבות ביום השביעי שזהו – השבת.

נשים לב שפרשת בהר מתחילה בפרשת שמיטה ומסתיימת בהזכרת מצוות שמירת שבת. ואכן שתי המצוות הללו מזכירים האחד את השני. נשים לב שע"י קיום שתי מצוות אלו כלומר במצוות שמיטה אנו לא מעבדים את האדמה בשנה השביעית, אנו מפסידים כסף לכאורה, כי אין לנו גידולים בשנה השביעית, ומה קורה ביום בשבת? אנו עובדים שישה ימים בימי חול וביום השביעי נחים, לא עובדים לא מוכרים, לא קונים וכו', לכאורה אנו מפסידים כסף, יש לנו הפסד ממון ממשי. אולם בסופו של דבר הפסד זה לא אמיתי, אלא מדומה, שכן הקב"ה מבטיח לנו ששומרי שביעית וכל מקדשי שביעי מתברכים על הקב"ה שהוא אדון הכול.

במצוות שמיטה הקב"ה מבטיח לנו וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית לשלוש השנים. בשנה השישית אנו מקבלים ברכה ל-3 שנים הבאות כדי שלא יהיה לנו מחסור.

ומה קורה ביום שבת? אנו קוראים ב'לכה דודי' בליל שבת שהשבת הינו מקור הברכה לששת ימי השבוע.
בהמשך לכך וכדי לחזק את מה שאמרנו, מצאנו במסכת ביצה בגמרא את האימרה הבאה: 'כל מזונותיו של אדם קצובים לו (נקבעים לאדם בשמים) מראש השנה ועד יום הכפורים חוץ מהוצאות שבתות וימים טובים והוצאת בניו לתלמוד תורה'. שאם פחת (אם צמצם הוצאות אלו בביתו) פוחתין לו ואם הוסיף מוסיפין לו. ועוד למדנו שם 'אמר להם הקב"ה לישראל בני, לוו עלי וקדשו קדושת היום (יום השבת) והאמינו בי ואני פורע. כלומר הקב"ה אומר תסמכו על הברכה שלי בקיום שתי מצוות אלו.

הייתי מוסיף קטע מפרקי אבות שבתקופה זו אנו קוראים מפסח עד עצרת (חג השבועות) בפרק ב' של פרקי אבות אנו קוראים: 'והוי מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה' אומנם לא מדובר בדיוק על נושא זה של אי קיום מצוות שבת או שמיטה, אלא קיום שתי המצוות הללו, אבל אפשר להגיד שאם אנו נחשוב מעט ולא נעבוד בשבת, אם הפסדנו את המכירות של שבת את העבודה של שבת את ה-200% או את ה- 300% בעבודה של שבת אנו נרוויח את המשפחה, את הבריאות, את הכינוס של המשפחה, לפחות פעם בשבוע, ארוחה של כל המשפחה יחד, אפשר ללמוד מעט את פרשת השבוע או פרק מפרקי אבות, ומעט התחברות למסורת וליהדות.

נאחל לכולם שבת מבורכת, שבת מנוחה, כמאמר הפיוט: 'מעין עולם הבא יום שבת מנוחה'.
שבת שלום.
חכם אהרון מור הי"ו מאשדוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*