הרב אלירן מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'אמור'

הרב אלירן מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'אמור'

פרשת אמור

'אמור אל הכהנים .. ואמרת אליהם'
בתחילת פרשתנו מופיע ציווי מרכזי שאותו למדו חז"ל ע"י כפל הלשון בפס' הראשון "אמור ואמרת" וכך מביא רש"י 'להזהיר גדולים על הקטנים' כלומר התורה רומזת כאן שהגדולים צריכים להיזהר ולחנך את הקטנים. לכאורה ניתן לשאול מדוע ציווי כה מרכזי נכתב רק כאן בפרשה זו הלוא יותר מתאים לאומרו מיד לאחר מתן תורה? ועוד, מדוע ציווי זה שנועד עבור כל העם נאמר דווקא כאן בקשר לעבודת הכהנים בבית המקדש?
ידוע שהכל הרי זה בהשגחה פרטית ולכן חייב לומר שישנו קשר בין פרשת השבוע לזמן שקוראים אותו ובין התוכן וההוראות הכתובים בו לתקופה בו הם נקראים.

אנו נמצאים כעת בחודש אייר, זמן בו אנו סופרים ספירת העומר בכל יום מימי החודש. מובא בספרי החסידות שהתוכן הפנימי של ספירת העומר הוא תיקון המידות וחינוך עצמי להרגלים טובים לקראת חג השבועות, דהיינו שבפסח זמן יציאת מצרים היתה הלידה של עם ישראל ואח"כ תיקנו את עצמם בימי ספירת העומר עד שנהיו כשרים ומזוככים בזמן מתן תורה.

בנקודה זו מתחבר הציווי שבפרשתנו עם ספירת העומר, הדגש המובא בפס' הראשון בעניין החינוך הוא על החינוך הבסיסי, משום שעליו אין צורך להזהיר ולצוות אלא ההוראה מכאן הוא על החינוך והעידוד להגיע לדרגת שלימות על דרך הלשון ברש"י 'להזהיר גדולים על הקטנים', שהקטן יאיר ויזהר ויקרין מהאור שלו לסביבתו וזהו גם תוכן הלשון ספירת העומר, שיהודי בזמן זה ישאף ויגיע לדרגה שהוא יאיר ויזרח ע"י שלימות מידותיו כאבן הספיר.

מספר הרב יהודה עובדיה: בני זוג נכנסו לרב מרדכי אליהו זיע"א על מנת להתגרש. הרב כשחקר את בני הזוג בשביל להבין על מה פשר המריבה שמע מהאישה שבכל שבת האמא של הבעל מגיעה לביתם וכאשר הבעל מתחיל לזמר 'אשת חיל' מצביע על אמא שלו ולא על אשתו. הבעל טען להגנתו שאכן אמת הדברים, אבל כיצד אוכל להצביע על אשה שהיא בהחלט לא אשת חיל, אינה לוקחת אחריות על הבית לא מסודרת וכו'. כששמע הרב את שתי הצדדים פנה בלחש אל הבעל וביקש מהיום בכל פעם שתאמר 'אשת חיל' תצביע על אשתך אבל בלבך תכוון על אמא שלך. הבעל קיבל את הצעתו של הרב ושב לביתו יחד עם אשתו. כעבור זמן מה הופיע הבעל שוב אצל הרב. פנה אליו הרב ושאל אתם עדיין רוצים להתגרש, ענה הבעל: הרב מאז שהתחלתי להצביע על אשתי באשת חיל היא התחילה באמת להיות כזאת, לוקחת אחריות על הבית ועל כל המשתמע מכך במסירות רבה, וכעת השאלה שלי האם אני יכול להפסיק לכוון רק על אימי ולהתחיל לכוון גם על אשתי…

חינוך כזה שמעצים את המידות הטובות קשור גם עד הכהנים המקריבים את הנדבות של עם ישראל ובכך מקרבים את ישראל לאביהם שבשמים ומרוממים את העם לדרגה גבוה ועליונה יותר בקדושה. ובכך מלמדת אותנו התורה שתפקידם של הגדולים אינו להסתפק בחינוך בסיסי בלבד, אלא להרים גם את הקטנים בגיל וגם את הקטנים ברוחניות לשאוף ולהגיע לשלימות הגבוהה ביותר עד שיאירו באור התורה והקדושה את כל סביבתם. וזוהי ההכנה הראויה לביאת משיח צדקנו שעל ידו יזהר ויאיר העולם באור הקדושה כמו שכתוב 'ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים'.

הרב אלירן מושיאשוילי הי"ו מלוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*