הרב אברהם שם טוב בדברי תורה לפרשת 'ויקהל פקודי'

הרב אברהם שם טוב בדברי תורה לפרשת 'ויקהל פקודי'

פרשת "ויקהל פקודי"

"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל " שואלים המפרשים על הפסוק, מדוע מתחילה הפרשה במילים "ויקהל משה" ולא במילים "ויאמר משה" שזה הביטוי הרגיל בתורה הקדושה?
אומר על כך הזוהר הקדוש: בשעה שעשו ישראל את חטא העגל ומתו אלפים מישראל.. נתחזק כוחו של מלאך המוות, וחזר המוות לעולם, שכן שעמדו ישראל על הר סיני פסקה זוהמתם ונתבטל יצר הרע, ואילו היו ישראל ממתינים למשה רבינו ע"ה, לא היה מלאך המוות שולט עליהם כלל… ומאחר שאותו מוות נגרם על ידי חטא אדם וחוה, נכנס מלאך המוות דוקא בין הנשים, היות שחוה פיתתה את האדם הראשון.. מכיון שראה משה שמלאך המוות מצוי בנשים ואם יסתכלו הגברים בנשים יהרהרו בעבירה… עמד מקהיל את כל הגברים לבד, עדת בני ישראל אלו הגברים שהקהיל משה.

מי לנו כמשה רבינו עליו השלום, מנהיג אמיתי שדואג לבני עם ישראל ומפרישם מהחטאים…

התקהלות בני ישראל גורמת, שכל ישראל נקהלו מלוכדים כאיש אחד, עד עכשיו "איש הישר בעיניו יעשה", כל אדם הקריב קורבנות היכן שרצה, לאחר הקמת המשכן נאסרו הבמות ליחידים וכולם היו חייבים להביא את הקורבנות שלהם למשכן, שנועד לרכז את העם כולו במקום אחד.

המטרה העיקרית, קוראים יקרים של "ויקהל" – היתה המשכן.

מכיוון כשישראל מלוכדים גם הקב"ה שוכן בתוכם.. וכיום בעוונותינו הרבים שאין משכן ואין מקדש, באה השבת להקהיל אותנו יחד בבתי הכנסיות ובבתי המדרשות לשמוע את דבר ה' ודרכי החכמים שמורים לנו את הדרך, אשר נלך בה עד ביאת משיח צדקנו.

לצערי הרב, רואים אנו לאן הובילה הדרך הקלוקלת של "חכמי העולם המודרני" דרך שהובילה ל'בת קמה באימה וכלה בחמותה ופני הדור כפני הכלב..'.

"אלה פקודי המשכן משכן העדות" – משכן שני פעמים? אמר ר' שמואל בר מרתה שנתמשכן שני פעמים על ידיהם, על כן אומרים אנשי כנסת הגדולה: "חבול חבלנו לך ולא שמרנו את המצוות ואת החוקים ואת המשפטים", מהו חבול חבלנו לך –הוי שנתמשכן ב' פעמים.

מקשה בספרו "אוהל יעקב" המגיד מדובנא זצ"ל, שאי אפשר לפרש את המדרש כפשוטו ולומר שנתמשכן המשכן ב' פעמים, בחורבן בית ראשון ובחורבן בית שני, כי שניהם נחשבים למשכון אחד, מה שנחרב בראשון לא נתמלא בשני.. מלכתחילה הוא היווה משכון אחד, שמשכן שני הצדדים, משכון מאת הקב"ה לעם ישראל ותורת ישראל. שבמהרה ממש בעז"ה יתקיים בנו הפסוק : "והחוט השלישי לא במהרה ינתק" עם הקדוש ברוך הוא, ישראל ותורת ישראל במקדש, ישראל. [לקח טוב]

הרב אברהם שם טוב הי"ו מנהריה

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*