חכם יוסף מודזגברישווילי בדברי תורה לפרשת 'פינחס'

חכם יוסף מודזגברישווילי בדברי תורה לפרשת 'פינחס'

פרשת פינחס

"ויקרב משה את משפטן לפני ה'" (כז-ה) נתעלמה ממנו הלכה בגלל שאמר והדבר אשר יקשה מכם תקריבון אלי ושמעתיו. כלומר, בדבר שלא הזכיר את שם ה', כמו שכתוב אצל שמואל הנביא ששאלו אותו מי כאן הרואה? (הנביא)? אמר להם שהוא הנביא והיה צריך להזכיר את שם ה' ולכן כאשר ה' אמר לו להמליך את אחד מבניו של ישי הוא לא ידע את מי להמליך וטעה בבניו של ישי עד שה' גילה לו שזה דוד המלך ע"ה. ומכאן אומר הגר"מ רובמן שכאשר יש פגם במידות ובמיוחד במידת הגאווה כמובן לפי דרגתם של משה רבנו ושמואל הנביא אזי החכמה מסתלקת מאותו צדיק.
ומפורש מכאן שידיעת התורה הכל הוא מסייעתא דשמיא. בענין זה מובא בגמרא על אריסו של אביי ששאל אותו האם לאשה מינקת מותר להתארס חמשה עשר חודש לאחר שילדה תינוק (מחשש שמא תתעבר ותצטרך לגמול את בנה) והתיר לו על סמך ארבעה טעמים: א- במחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כר' יהודה שמתיר להינשא אחר חמשה עשר חודשים. ב- בית שמאי ובית הלל הלכה כבית הלל שכך פסקו. ג- עולא אמר בפירוש שהלכה כר' יהודה. ד- מר עוקבא אמר שר' חנינא התיר לו להינשא לאחר ט"ו חודש וכל שכן האריס של אביי שאירס ועדיין לא נשא. אחר כך שאל אביי את רב יוסף והשיב לו שרב ושמואל פסקו שיש צורך להמתין כ"ד חודש מאירוסין ומיד רץ אביי אחר האריס מרחק שלש פרסאות ולא השיגו. והסיק מכך אביי שצדקו חכמים שאמרו שאפילו 'ביעתא בכותחא' שזו הלכה ידועה ומפורסמת אל לו לאדם להתיר במקום רבו (רב יוסף שהיה רבו של אביי) לא משום שהדבר נראה כחוצפה אלא מפני שבאופן כזה אין לפוסק סייעתא דשמיא (כתובות ס:)
ולכן לפי זה מובן היטב שמידות רעות במיוחד מידת הגאווה המתועבת לפני ה' מזיקות לאדם בלימודו ועל ידן הוא מאבד את הזכות לסייעתא דשמיא, ומה שידע הוא כבר שוכח, ואפילו אדם כמו משה רבינו ע"ה שהתורה העידה עליו ו"האיש משה ענו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה" בגלל טעות בדיבור נעלמה ממנו הלכה.
בעניין זה ראינו סייעתא דשמיא גדולה אצל יוסף הצדיק שכאשר פרעה אומר לו ששמע עליו שהוא יודע לפתור חלומות "תשמע חלום לפתור אותו" אומר לו יוסף "בלעדי אלקים יענה את שלום פרעה" כלומר 'בלעדי' זאת אומרת זה לא אני זה לא בזכותי רק בזכות ה' יתברך והוא היחיד שיכול לעזור לך. יוסף הצדיק עומד בפני ניסיון קשה 12 שנה בכלא והנה הזדמנות להציג את עצמו כמומחה לפתרון חלומות ולצאת מהכלא ואם יאמר שלא יודע אולי פרעה הכופר בה' יחזיר אותו לכלא ויגיד לו אם אתה לא יודע תחזור לכלא ובכל זאת הוא לא מתפתה ואומר 'בלעדי' זה לא אני – אלקים יענה את שלום פרעה. והיכן שיש ענוה אמיתית ויושר כמו של יוסף הצדיק ישנה גם הצלחה גדולה מאוד שהוא מלך 80 שנה מה שאף מלך לא מלך מאז ועד היום.
השם מלך השם מלך ה' ימלוך לעולם ועד.
הערה: השם פינחס בכל התורה מופיע עם האות 'יוד' וכך כדאי לכתוב לכל מי ששמו פינחס, ככתוב בתורת משה.
שבת שלום
חכם יוסף מודזגברישווילי הי"ו מלוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*