Archive

Back to homepage
חכם יעקב מיכאלי מטות מסעי פרשת שבוע מאת...

חכם יעקב מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'מטות מסעי'

פרשת מטות מסעי ואשה כי תדר נדר לה' (במדבר ל,ד) בפרשת נדרים אנו מוצאים שוני בין איש שנודר לבין אישה שנודרת. בעוד שנדריו של איש אינם תלויים בשום גורם אחר,

הרב יוסף מודזגברשווילי פינחס פרשת שבוע מאת...

חכם יוסף מודזגברישווילי בדברי תורה לפרשת 'פינחס'

פרשת פינחס "ויקרב משה את משפטן לפני ה'" (כז-ה) נתעלמה ממנו הלכה בגלל שאמר והדבר אשר יקשה מכם תקריבון אלי ושמעתיו. כלומר, בדבר שלא הזכיר את שם ה', כמו שכתוב

פינחס פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'פינחס'

פרשת פינחס בפרשתנו הקב"ה מודיע למשה כי לא יכניס את בני ישראל לארץ ישראל. מיד אחר-כך משה מדבר אל ה' ומבקש שימנה לו מחליף: "יִפְקֹד ה', אֱ-לֹהֵי הָרוּחֹת לְכָל בָּשָׂר,

בלק הרב מיכאל מירון פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת בלק פרשת בלק – חשיבותה של עבודת המידות: בכל שנה שקוראים אנו את פרשת בלק, אני משתומם מחדש כיצד ניתן להבין שבלעם הרשע שהיה מקבילו של משה רבנו באופן

בלק חכם שלום טטרואשוילי פרשת שבוע מאת...

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת בלק נושא: עם ישראל בחסותו של הקב"ה בפרשתנו מובא לכאורה סיפור בלק שוכר את בלעם הרשע, אחר שהוכיח את כוחו הגדול במלחמת סיחון ומואב, סיחון לא יכל למואב עד

בלק פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'בלק'

פרשת בלק הזוהר בפרשתנו מספר על רבי יצחק ורבי יהודה שהלכו בדרך והגיעו לעיר שבה חי 'ינוקא', ילד קטן. הם שמעו שאם הילד אומרת לו לגשת אל החכמים ולבקש את

חוקת פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'חוקת'

פרשת חוקת מותה של מרים גרם להיעלמות באר המים הפלאית ששירתה את בני ישראל במדבר. הצמא עורר את תלונות העם: "וְלָמָה הֶעֱלִיתֻנוּ מִמִּצְרַיִם, לְהָבִיא אֹתָנוּ אֶל הַמָּקוֹם הָרָע הַזֶּה, לֹא

הרב אילן שמילה חוקת פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'חוקת'

פרשת חוקת "זאת חוקת התורה" התורה נקראת חוק. האם יש משהו נוסף הקרוי חוק. כן רבותיי – חוקי הטבע, כך הרי מכנים אותם. רצה לומר התורה ״זאת חוקת התורה״ כשם

הרב רפאל טטרוא פרשת שבוע מאת... קרח

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'קרח'

פרשת קרח מחלוקת לא לשם שמים?! ידועים דברי חז"ל (אבות) "איזוהי מחלוקת שאינה לשם שמים זו מחלוקת קורח ועדתו". והדברים תמוהים, וכי המחלוקת לא היתה בין קורח למשה ואהרון? ועוד,

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת... קרח

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'קרח'

פרשת קרח מחלוקת קורח ועדתו על משה רבינו היתה לאחר חטא המרגלים. ושואל על כך הרבי מליובאוויטש: צריך להבין מדוע קורח המתין זמן רב כל כך מיציאת מצרים עד שטען