התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות קדושים'

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות קדושים'

פרשת אחרי מות קדושים

שלושת הציווים הראשונים בתחילת פרשתינו הם א – קדושים תהיו, ב – איש אמו ואביו תיראו, ג – ואת שבתותי תשמרו, התורה מדויקת בתכלית זה לא מקרה ששלושת הציווים מופיעים זה אחרי זה, ועלינו להבין כיצד הם קשורים אחד בשני.
'קדושים תהיו' – 'קדושה' משמעותה הבדלה ודוגמא לדבר שמובא בפסוק בסוף הפרשה 'והייתם לי קדושים'.. ואבדיל אתכם מן העמים' הפירוש הוא שעל היהודים להיות מובדלים בקדושתם ושונים מכל הגויים. וההבדלה נדרשת רק מתי שיש שני דברים שמחינה חיצונית נראים דומים משא"כ שני דברים שנראים שונים לגמרי אין צורך לעשות ביניהם הבדלה מכיון שההבדל ניכר מעצמו, ואם כן מובן שהציווי קדושים תהיו לא מדבר על עצם קיום התורה והמצוות מכיון שלכל העמים אין שום קשר לתורה ולמצוות ולא צריך לעשות הבדלה בינם ובין עם ישראל בעניין הזה, ההבדלה צריכה להיות בדברים הפשוטים והרגילים אלו שמכונים 'דברי הרשות' – אכילה שתיה מסחר וכדומה, בדברים אלו מצווה היהודי 'קדושים תהיו' בכל דבר ודבר שיהודי עושה צריך שיהיה ניכר שהוא עושה אותו אחרת -התנהגות קדושה על פי התורה. וכיצד יתכן שגם כאשר אדם עוסק בענייני העולם, אכילה, שתיה או מסחר, הוא יוכל להתעסק בהם בקדושה, השאלה מתגברת לנוכח הגלות הקשה שאנו נמצאים בה שהיא מקשה על היהודי לגלות את הקדושה בעולם.

התשובה לשאלה זו נמצאת בהמשך לציווי 'קדושים תהיו' כי קדוש אני' בכל מקום שבני ישראל נמצאים הם קשורים עם הקב"ה ולכן יש להם את הכוח להיות קדושים בדומה לקדושתו של הקב"ה.
הציווי הבא 'איש אמו ואביו תיראו' מגיע בהמשך להוראה 'קדושים תהיו' התפקיד של יהודי לא מסתכם בהיותו קדוש בעצמו עליו לדאוג גם לחנך את ילדיו להתנהג באופן כזה- להחדיר קדושה גם בדברים הגשמיים וענייני העולם, ניתן לשים לב, שבפסוק הזה מקדימה התורה את האמא – אמו ואביו תיראו, וזאת משום שבתפקיד הזה של חינך הילדים גוברת האחריות של האם שהיא נמצאת יותר בבית בקרבת הילדים.

והציווי השלישי 'ואת שבתותי תשמרו' הוא הוראה לאדם כיצד הוא יוכל להביא את עצמו למצב של 'קדושים תהיו' ויצליח לחנך גם את ילדיו באופן הזה, השבת היא מעל הטבע, ששת ימי השבוע מסמלים את ההנהגה הרגילה בעולם משא"כ השבת היא מעל העולם, היא אות וסימן בין הקב"ה ובין בני ישראל היא מסמנת את האמונה בכך שהשם ברא את העולם ומנהיג ומחדש אותו בכל רגע מחדש, השבת גם מחזקת את האמונה הזו, על ידי שמירת האות הזה והקשר בין עם ישראל להקב"ה וחיזוק האמונה שבני ישראל לא נשלטים על ידי חוקי הטבע – מגיעים ל'קדושים תהיו', האדם פועל על עצמו וגם על ילדיו שאפילו בעניינים גשמיים תהיה ההנהגה בקדושה.

וזהו המשך הפסוק 'ואת שבתותי תשמרו' – מוקדשי תיראו' ההנהגה באופן כזה גורמת שכל ענייניו של האדם יהיו משכן ומקדש להשם.
יהי רצון שנזכה תכף ומיד לגאולה האמיתית והשלימה בבניין בית הקדש ובביאת משיח צדקינו בקרוב ממש.

שבת שלום

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי הי"ו מלוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*