Archive

Back to homepage
מסעי שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'מסעי'

שבת זו היא שבת מברכים חודש אב, וזה הזמן לברר את משמעות השם הזה – חודש אב. ידוע ששמות החודשים עלו עם בני-ישראל מבבל, אבל מאחר שהשמות האלה התקבלו ונתקבעו

הרב יעקב בוטראשוילי מטות פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'מטות'

"וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר" פרשת מטות פותחת בדיני נדרים ושבועות שנאמרו ע"י משה רבינו אל ראשי המטות לבני ישראל. נשאלת השאלה, מדוע מציינת התורה שפרשה זו

הרב אילן שמילה מטות פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'מטות'

בפרשת מטות מסעי מוצאים אנו את נושא הנדר והפרתו.ועל כן נרחיב קצת בנושא" לדוגמא, אם מסתכלים בסדר המסכתות רואים כי מסכת נדרים סדורה אחר מסכת כתובות, וכן כתב הרמב"ם בפירושו

הרב יוחנן מיכאלי מטות פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'מטות'

פרשת 'מטות' "ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד" [לב-א] העושר רובו קשה ומיעוטו יפה כשביקש הקב"ה שיעשירו בני גד ובני ראובן, הפיל את המדיינים לפני ישראל כדי

הלכות הרב יצחק מוזגרשוילי

הרב יצחק מוזגרשוילי הלכות לי"ז בתמוז

הלכות יז בתמוז וימי בין המצרים א. מצווה מדברי הנביאים להתענות [לצום בימים שאירעו צרות לאבותינו] ,ועיקר כוונת התענית הוא לעורר את הלבבות לפקח על דרכי התשובה וכשנזכור המעשים הרעים

הרב גבריאל מירלא מטות פרשת שבוע מאת...

הרב גבריאל מירלא בדברי תורה לפרשת מטות

'ומקנה רב היה לבני גד ובני ראובן עצום מאוד..'.. 'ויגשו אליו ויאמרו: גדרות צאן נבנה פה למקננו וערים לטפנו' (לב א,טז) מדרש רבה (כב,ט) לב חכם לימינו – זה משה,

הרב יעקב בטוניאשוילי מטות פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'מטות'

"ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה זאת חוקת התורה אשר ציוה ה' את משה".."וכל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש וטהר אך במי נדה יתחטא וכל אשר לא

מטות שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'מטות'

פרשת הנדרים מתחילה במילים: "וידבר משה אל ראשי המטות… זה הדבר אשר ציווה ה'". חז"ל אומרים שהניסוח "זה הדבר" מבטא את מעלת נבואתו של משה רבנו. כל הנביאים האחרים התנבאו

פינחס פרשת שבוע מאת... ר' מאור בטאשוילי

ר' מאור בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'פינחס'

פרשת 'פינחס' בסיום הפרשה הקודמת מלמדת אותנו התורה שבעצת בלעם הרשע שולחים המדיינים את בנותיהם להחטיא את ישראל. נשיא שבט שמעון – זמרי בן סלוא – ביצע את העבירה החמורה