הרב יעקב בטוניאשולי בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות קדושים'

הרב יעקב בטוניאשולי בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות קדושים'

פרשת אחרי מות קדושים

פרשיות אחרי וקדושים שזורים זה בזה,בפרשיות אלו יש בהם גם את העבודה של הכהן בבית המקדש, כיצד הוא צריך להקריב את הקורבן, מה עושים קודם ההקרבה, סדר ההקרבה, וגם יש את הציווי שלא להקריב קורבנות מחוץ למשכן, הימנעות מאכילת דם, וגילוי עריות וכן על זה הדרך, בפרשיות אחרי קדושים יש גם מצוות של בין אדם לחבירו כגון כיבוד אב ואם, שמירת שבת, ואיסור עבודה זרה, השארת פאה בשדה לעניים,גניבה, עושק ושבועת שווא, לפני עיוור לא תיתן מכשול, עשית משפט צדק, ואהבת לרעך כמוך, אהבת הגר, לא ללכת רכיל, שנאה, נקימה, נטירה, לא לפנות אל האובות ומכשפים, אי עשית קעקוע וגילוח בתער, אבל כל זה לא מתחיל מהפרשיות אחרי קדושים כי אם מפרשת שמיני ששם מדובר על המאכלים שאפשר לאכול או אי אפשר לאכול כמובן לפי סימנים שהתורה נותנת אם זה לבהמה לעוף ולשרץ וממשיך בפרשת תזריע מצורע ששם מדובר על דיני טומאת הנדה וכן טומאת היולדת זכר או נקבה וטומאת המצורע וכן כל נגעי הבית או הבגד או הגוף וכו' וממשיך בפרשתנו אחרי וקדושים כך שכדי להיות בבחינת "קדושים תהיו" צריך קודם כל להיזהר ולהישמר מכל הנ"ל שהרי כאשר האדם מקפיד שלא לאכול כל דבר אלא דברים שהם כשרים למהדרין ודואג שגם בני ביתו יעשו כך אפשר להיות בבחינת קדושים שהרי אתה מקדש את עצמך בדברים המותרים ממילא אתה יכול להגיע לדרגת קדושים, וכן כאשר האיש והאישה שניהם שומרים על טהרת הבית טהרת המשפחה הרי ממילא גם כל זרעו הם יהיו קדושים כי ההורים דאגו לכך שהם יזכו לזרע קודש מתוך קדושה וטהרה ואותו דבר לגבי כל האיסורים וההזהרות שיש בתורה את מצוות עשה ואת מצוות לא תעשה על ידי כל זה יכול האדם להגיע למדרגת קדושים תהיו למה "כי קדוש אני ה' אלוקיכם".

וזאת אפשר ללמוד מהכהן בבית המקדש בזמן העבודה שהכהן כאשר הוא בא להקריב ולאחר שהוא הקריב את הקורבן יש עוד עבודה כגון לפשוט את העור וכיוצא בזה כך שהכהן כדי שהוא יקבל את החלק שמגיע לו עליו לעבוד קשה כך גם כאן כדי להגיע לדרגת קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכם צריך יגיע ועמל גם בבית ובעיקר בחוץ וגם כאשר האדם נמצא לא במקום הטבעי שלו, האלשיך הקדוש אומר שמשה רבינו נצטווה להגיד את הפרשה הזאת "אל כל עדת בני ישראל" כדי ללמד אותנו שכל אדם מסוגל להגיע למדרגה גבוה של חיי קדושה אם רק ירצה בכך וזה לא עניין ליחידי סגולה בלבד אלא כל אחד יכול להגיע לדרגה זו אם רק ירצה בכל כוחו.

יהי רצון שנזכה להיות עושים את מצוות ה' כדי להתקדש לעבודת ה' אמן. שבת שלום
הרב יעקב בטוניאשוילי הי"ו מלוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*