התמ' סימון יוסף ג'נאשוילי בדברי תורה לפרשת 'מטות מסעי'

התמ' סימון יוסף ג'נאשוילי בדברי תורה לפרשת 'מטות מסעי'

פרשת מטות מסעי

הבעל שם טוב הקדוש אומר שכשם שבני ישראל עברו ארבעים ושתיים מסעות במדבר, כך הם גם מצויים במהלך שנות חייו של האדם. יציאת מצרים זה יום ההולדת של האדם, ואחר כך במשך ימי חייו הוא עובר את שאר המסעות עד שהוא בא לארץ החיים העליונה, שזה בדומה להשלמות המסע של בני ישראל בהגיעם אל הארץ המובטחת.
הרבי מליובאוויטש שואל על כך: חלק מהמסעות שבני ישראל עברו הם התנהגו ההפך מרצונו של הקב"ה ואיך אפשר לומר שבחיי כל איש ואיש מישראל יהיה את בעניין של הפך רצון הבורא? הדבר יובן לפי ביאור של הבעש"ט שהמסעות כולם מצד עצמם הם קדושה, אלא שמכיוון שהקב"ה נתן לעם בחירה חופשית הם התנהגו שלא כראוי ויצא מזה דברים שהם הפך רצון הקב"ה. לדוגמא 'קברות התאווה' זה מקום שבני ישראל התנהגו שלא כראוי ההפך מרצון השם, דרגת המסע הזה בקדושה היא נעלית מאוד, בדרגה זו לא רק שלא מתאווים אלא התאווה לא קיימת בכלל, ורק בגלל שבני ישראל התנהגו שם בצורה לא ראויה ובחרו ברע, נעשה המסע הזה להפך הגמור מדרגתו, אבל כאשר בחירת האדם היא כראוי אזי כל המסעות שלו יהיו קשורים בפועל עם הקדושה.
כל יהודי צריך לזכור את הדבר בכל פעולה שהוא עושה, המסעות שהוא כבר עבר אותם הם כבר היו, והוא יודע כיצד הוא בחר והאם ניצל אותם לטוב או להפך, אבל מכאן ולהבא עליו להקפיד שבחירותיו יהיו כראוי – בחירה בטוב. אותו הדבר לגבי ימי בין המצרים שפרשת מסעי תמיד נקראת בהם, הצרות שאירעו לעם ישראל בימי בין המיצרים שכללו ירידה בדרגת הקדושה, הוא במעלה גבוהה, היה אפשר לנצל את המעלה הגבוהה הזו להתעלות רוחנית אבל בפועל גרמה ירידה. דוגמא לדבר מחטא העגל: במדרש נאמר שעשיית עגל הזהב ע"י בני ישראל היא תוצאה של התבוננותם בשעת מתן תורה ב'פני שור שבמרכבה' כלומר שבעת מתן תורה הם זכו לגילוי נעלה מאוד של אלוקות גילוי 'פני שור' שבמרכבה העליונה אבל דווקא הגילוי הזה הוא שגרם לכך שהם יטעו ויעשו את עגל הזהב, מצד אחד רואים שהכוונות הזו יכולה להיות סיבה לחטא גדול וחמור, אבל מובן שאם בני ישראל היו בוחרים את הבחירה הנכונה ומנצלים אותה לקדושה הם היו מתעלים לדרגה גבוהה מאוד.

דוגמא נוספת ניתן לראות אצל ירבעם בן נבט, כאשר המשנה רוצה להביא סמל לאדם שחטא והחטיא את הרבים היא מביאה את ירבעם בן נבט. על ירבעם נאמר בגמרא שהוא למד עם אחיה השילוני וביחד הם חידשו חידושים בתורה ברמה גבוהה שרק שניהם יכלו להגיע אליה, אבל כאשר התערב בדרגתו הגבוהה הכח ההפוך מהקדושה הוא התדרדר עד למקום הנמוך ביותר שאפשר להגיע אליו, אבל מובן שאם הוא היה מתנהג כראוי היה יכול לנצל את חוכמתו בתורה להתעלות בקדושה.
וכשם שהמקור לירידה הרוחנית של ימי בין המצרים יכול היה להביא לדרגה גבוהה של קדושה, כך גם הוא עכשיו, גם לאחר שנגרמה הירידה הרוחנית ניתן לשנות את המצב ולהגיע להתעלות רוחנית. הדרך לעשות זאת היא על ידי תשובה שעליה נאמר שזדונות נעשים כזכויות.
יהי רצון שנזכה לגאולה האמיתית והשלימה בבניין בית המקדש ובביאת משיח צדקינו בקרוב ממש.

התמ' סימון יוסף ג'נאשוילי הי"ו מלוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*