Archive

Back to homepage
בלק הרב יוסף מודזגברשווילי פרשת שבוע מאת...

ר' יוסף מודזגברישוולי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת בלק "כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו הן עם לבד ישכון ובגוים לא יתחשב" (כג-ט) לבדד – בלי שום קרבה מהמולידים, הכוונה שלא יהיו קרובים לעמים אחרים אלא רק

דברים הרב אבישי בטאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אבישי בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'דברים'

פרשת דברים תשעה באב – כוחה של תפילה הנביא ישעיהו מוכיח את עם ישראל באומרו: "ידע שור קנהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע עמי לא התבונן" (ישעיה א ג).

הרב יעקב בטוניאשוילי פינחס פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'פנחס'

פרשת פנחס 'וידבר משה אל ה' לאמר": "יפקוד ה' אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה": "אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם ולא תהיה עדת ה'

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי מטות מסעי פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'נאשוילי בדברי תורה לפרשת 'מטות מסעי'

פרשת מטות מסעי הבעל שם טוב הקדוש אומר שכשם שבני ישראל עברו ארבעים ושתיים מסעות במדבר, כך הם גם מצויים במהלך שנות חייו של האדם. יציאת מצרים זה יום ההולדת

בלק פרשת שבוע מאת... ר' דוד בוטראשוילי

הרב דוד בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת בלק ״ צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון ישגה…״ מי נחשב האדם צדיק ומה הערך המוסף בלהיות אדם שכזה. ולמה צדיק כתמר יפרח ולא כבננה? ואיך נכנסים בכלל למסלול של