שמות

Back to homepage
הרב יעקב בוטראשוילי יתרו פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'יתרו'

פרשת 'יתרו' "וישמע יתרו כהן מדין חותן משה את כל אשר עשה אלקים למשה ולישראל עמו" נשאלת השאלה וכי רק יתרו שמע והלא כולם שמעו וכמש"כ "שמעו עמים ירגזון חיל

בשלח הרב יעקב בוטראשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח סמיכות הפרשה. נאמר בסוף פרשת בא "כי בחוזק הוציאנו ה' ממצרים" וסמיך לה "ויהי בשלח פרעה", ונראה לפרש על פי מה שאמרו חז"ל: על ידי שיצאו ישראל ממצרים

בא הרב יעקב בוטראשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'בא'

פרשת 'בא' "ויאמר ה' אל משה בא פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי אותתי אלה בקרבו". ונשאלת השאלה מדוע נאמר "בא" "ומהו שתי אותתי אלה

הרב יעקב בוטראשוילי פרשת שבוע מאת... שמות שמות

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'שמות'

"ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה" "ראובן ,שמעון,לוי,יהודה,יששכר,זבולון,ובנימן" "שמות" ר"ת שבת , ברית, ותפילין וכתב רבינו בחיי הזכיר הששה הראשונים שהם בני לאה כסדר תולדותם.והיה ראוי שיזכיר לבנימין אחרון לכל

הרב יצחק גגולאשוילי כי תשא

הרב יצחק גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת 'כי תשא' "יישר כח ששברת!" במרכז הפרשה קוראים אנו את חטא העגל, כאשר מצד אחד אין זה נתפש הכיצד ירדו הם לשפל מדרגה שכזה, ובמיוחד לאחר שהגיעו ברום המעלה

בא הרב יצחק גגולאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בא'

פרשת 'בא' גאולת מצרים   לאחר שעבוד של 210 שנים במצרים האטומה והמסוגרת, לאחר הנחתת עשר מכות על פרעה ומצרים, מוציא ה' מיליוני אנשים גברים נשים וטף מעם ישראל מעבדות

הרב יצחק גגולאשוילי משפטים פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'משפטים'

פרשת 'משפטים' "מזה ומזה הם כתובים" לאחר מעמד "מתן תורה" ההיסטורי והנשגב, מפרטת התורה בפרשתנו את מצוות שבין אדם לחברו, אותם נצטווינו בהר סיני."ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם". "ואלה", ב

בשלח הרב יצחק גגולאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת "בשלח" המעשה הגואל פרשתנו, פרשת הגאולה, ראויה לעיון והעמקה. היעלה על הדעת, עם שלם הסובל זה 210 שנות פרך ושעבוד, לאחר שהקב"ה מביא על המצרים שואה בעשרת המכות, יוצאים

הרב יצחק גגולאשוילי משפטים פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'משפטים'

פרשת "משפטים" היהדות כולה – על רגל אחת לאחר מעמד ההיסטורי הנשגב "מתן תורה", בו נגלה ה' לעם ישראל במעמד הר סיני, מפרטת התורה בפרשתנו את המצוות אותם נצטווינו בהר

הרב גרשון בוטראשוילי יתרו פרשת שבוע מאת...

הרב גרשון בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'יתרו'

  פרשת "יתרו" תשע"א התורה אומרת שמשה ר' קרא לבניו שם האחד גרשום כי גר הייתי בארץ נוכריה ושם האחד אליעזר, כי הקב"ה עזר לו והציל אותו מחרב פרעה.