Archive

Back to homepage
נח פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'נח"

פרשת נח בסוף פרשת נח מסופר על משפחתו של אברהם אבינו ועל מות אביו: "וַיָּמָת תֶּרַח בְּחָרָן". לאחר מכן, בפרשה הבאה, התורה מספרת על הציווי לאברהם "לך-לך", עזיבתו את חרן

בראשית פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לשבת 'בראשית'

פרשת בראשית חז"ל אומרים (סוף מסכת תענית): "עתיד הקב"ה לעשות מחול לצדיקים בגן עדן, והוא יושב ביניהם בגן עדן". כאן מתעוררת שאלה גדולה: הלוא מדובר פה על עידן הגאולה, שבו

הרב יוסף מודזגברשווילי סוכות פרשת שבוע מאת...

חכם יוסף מודזגברישווילי בדברי תורה ל'סוכות'

סוכות חג הסוכות הוא חג של שמחה. מדוע התורה מצווה אותנו לשמוח במיוחד בחג הסוכות? שלש פעמים התורה מזכירה לשמוח בחג הסוכות "ושמחת בחגך" "והיית אך שמח" "ושמחתם שבעת ימים"

הרב גבריאל מירלא פרשת שבוע מאת... שמחת תורה

הרב גבריאל מירלא בדברי תורה ל'שמחת תורה'

שמחת תורה אמר בתורתינו הקדושה "ביום השמיני עצרת תהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו" פסוק זה מדבר על היום השמיני החל מיד לאחר יום השביעי של חג סוכות. חז"ל

פרשת שבוע מאת... ר' דוד בוטראשוילי ראש השנה

הרב דוד בוטראשוילי בדברי תורה ל'ראש השנה'

ראש השנה ויקטור נולד בגרמניה כילד מאד מכוער. גם החיים לא ממש האירו לו פנים. לא הלך לו בעסקים, כל דבר שנגע, נבל. בוקר אחד הוא מחליט לשים קץ לחייו,

הרב הרצל קוסאשוילי פרשת שבוע מאת... ראש השנה

הרב הרצל קוסאשוילי בדברי תורה לשבת 'ראש השנה'

ראש השנה זה היום תחילת מעשיך – נזר הבריאה ממליך את ה' למלך דרושים רבים מתייחסים ליום הדין – ראש השנה, הן בנגלה והן בחסידות, כשהמוטיב המרכזי כמובן ביום זה

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ שמחת תורה

שיחה של הרבי מלובביץ לשמחת תורה

שמחת תורה הפרשה האחרונה של התורה, "וזאת הברכה", נקראת בשמחת-תורה, ויש בה כמה וכמה פסוקים המבטאים את הקשר בין עם-ישראל לתורה. אחד מהם הוא: "תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת

האזינו התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'נאשוילי בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

פרשת האזינו פרשתינו מתחילה בפסוק "האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי" הביטוי הזה מופיע גם בישעיהו הנביא אבל באופן הפוך "שמעו שמיים והאזיני ארץ", המפרשים מסבירים את הדבר בכך

הרב מיכאל מירון נח פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'נח'

פרשת נח האדם נבחן ונקבע על פי מעשיו: "אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלוהים התהלך נח" (בראשית ו' ט') רבותינו חולקים האם מה שכתוב "בדורותיו"

סוכות פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לחג 'הסוכות'

חג הסוכות הישיבה בסוכות היא זכר ליציאת מצרים. אך זו הייתה באביב, ומדוע אנו יושבים בסוכות בסתיו? מבאר ה'טור' (אורח חיים סימן תרכה): "לפי שהוא ימות הקיץ, ודרך כל אדם