Archive

Back to homepage
הרב מיכאל מירון וירא פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'וירא'

פרשת וירא המסר של אברהם אבינו פרשתנו פותחת ומספרת על גילוי השכינה לו זוכה אברהם אבינו. וכפי שדרשו רבותינו (סוטה יד'.) יום זה היה השלישי למילה, וכידוע זהו היום הקשה

הרב מאיר מושיאשוילי נח פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'נח'

פרשת נח "וַיֹּאמֶר אֱלֹקִים לְנֹחַ: קֵץ כָּל בָּשָׂר בָּא לְפָנַי, כִּי מָלְאָה הָאָרֶץ חָמָס מִפְּנֵיהֶם, וְהִנְנִי מַשְׁחִיתָם אֶת הָאָרֶץ". אמרו רבותינו ז"ל במסכת סנהדרין (קח, א), שלא נחתם גזר דינם

חכם שלום טטרואשוילי נח פרשת שבוע מאת...

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'נח'

פרשת נח כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים בפרשתינו מוזכר המסירות של נח ובניו, כדי לקיים את העולם במשך שנה טיפלו והתמסרו לברואיו של הקב"ה לא נתנו שינה

בראשית הרב יצחק אדרת פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לשבת 'בראשית'

פרשת בראשית מי לא רוצה סוכריה! האם ראיתם או שמעתם פעם על ילד או ילדה שצריך לשכנעם על מנת ליטול סוכריה המוצעת להם? טרם אפרש שאלתי אספר לכם סיפור. צמד

הרב אליהו גגולה לך לך פרשת שבוע מאת...

הרב אליהו גגולא בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת לך לך השם "אברהם" כשנגלה הקב"ה לאברהם כדי לצוותו על מצוות ברית המילה, הוא צירף לכך הודעה על אודות שינוי שמו. מכאן ואילך ישתנה שמו מ"אברם" ל"אברהם". כתוצאה משינוי

הרב יוסף מודזגברשווילי פרשת שבוע מאת... תולדות

ר' יוסף מודזגברישווילי בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

פרשת תולדות "ויאמר יעקב מכרה כיום את בכורתך לי" (כה-לא) במדרש רבא על הפסוק "ויזד יעקב נזיד" מובא: אמר לו מה טיבו של נזיד זה? אמר לו שמת אותו זקן,

חיי שרה פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'חיי שרה'

פרשת חיי שרה הזוהר בפרשתנו פותח בפסוק "ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים", ובהמשך לזה: "רבי יוסי פתח ואמר, וישאו את יונה ויטילוהו אל הים, ויעמוד הים

בראשית הרב שמואל בראשי פרשת שבוע מאת...

הרב שמואל בראשי בדברי תורה לפרשת 'בראשית'

פרשת בראשית פרשת בראשית פרשת בראשית היא התחלה חדשה, זה עתה סיימנו את פרשת וזאת הברכה ושוב מתחילים מיד מהתחלה. כשאדם נמצא בנקודת המוצא לקראת היעד ששואף ורוצה להגיע אליו,

וירא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'וירא'

פרשת וירא חכמינו ז"ל אומרים כי אברהם קיים את כל התורה קודם שניתנה, אך המצוות שקיימו האבות הן בהגדרה אחרת מהמצוות שנצטווינו בהר סיני. ואולם ברית המילה שעשה אברהם אבינו

לך לך פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'לך לך'

פרשת לך לך הזוהר בפרשתנו מספר כי רבי אבא הכריז שמי שמעוניין בעושר ובאריכות ימים בעולם הבא, יבוא ויעסוק בתורה. בא בחור, יוסי שמו, והצהיר כי רצונו ללמוד תורה כדי