Archive

Back to homepage
אחרי מות קדושים הרב יוסף מודזגברשווילי פרשת שבוע מאת...

חכם יוסף מודזגברישווילי בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות קדושים'

פרשת אחרי מות קדושים אין דין 'בל תוסיף' בחומרות שאנו נוהגים "ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מחקות התועבות אשר נעשו לפניהם ולא תטמאו בהם אני ה' אלוקיכם" (יח-ל) בספר נתיבות

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ תזריע מצורע

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'תזריע מצורע'

פרשת תזריע מצורע פרשת מצורע כונתה בדורות הראשונים 'זאת תהיה' (על-פי תחילת הפסוק: "זאת תהיה טהרת המצורע"), ואילו בדורות שלאחריהם החלו לכנותה 'מצורע'. אכן, מנהג ישראל תורה הוא, אך מה

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ שמיני

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'שמיני'

פרשת שמיני על מות שני בני אהרן אומרת התורה שהדבר קרה "בקרבתם לפני ה' וימותו". בספרים מבואר, שחטאם היה שהתקרבו יתר על המידה אל אור הקדושה, עד שנשמתם פרחה מגופם.

חכם שלום טטרואשוילי כי תשא פרשת שבוע מאת...

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת כי תשא הביטחון בה' אנו נמצאים בפרשיות שעם ישראל קיבל את התורה, אומנם לא כולם זוכים לשבת וללמוד אותה, אלא רק צבא ה', שאלו הם – בחורי הישיבות, אבל

הרב אליהו גגולה פרשת שבוע מאת... צו

הרב אליהו גולה בדברי תורה לפרשת 'צו'

פרשת צו קורבן תודה ישנו ביטוי "חיים רק פעם אחת" מטבע הדברים ובדרך כלל, ככל שאדם מתבגר ומזקין, קשה לו לשנות את הרגליו ואורח חייו. כואב ועצוב לשמוע אנשים מבוגרים,

הרב מאיר מושיאשוילי ויקהל פקודי פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויקהל פקודי'

פרשת ויקהל פקודי וַיַּקְהֵל מֹשֶׁה אֶת כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם, אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר צִוָּה ה' לַעֲשֹׂת אֹתָם". מובא בילקוט שמעוני כאן: "וַיַּקְהֵל מֹשֶׁה" – רַבּוֹתֵינוּ בַּעֲלֵי אַגָּדָה אוֹמְרִים:

פסח פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ ל'שבת פסח'

שבת פסח על הפסוק "וַחֲמֻשִׁים עָלוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל, מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם" אומרים חז"ל (מכילתא בשלח יג,יח) ש"וחמושים" הוא במובן של "אחד מחמישה". כלומר, אחד בלבד מכל חמישה מבני ישראל יצא ממצרים. בהמשך

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת... צו

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'צו'

פרשת צו אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה על הפסוק 'אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה' נאמר בירושלמי (יומא פד-הו) תמיד אפילו בשבת, תמיד – אפילו בטומאה. כל

פרשת שבוע מאת... צו שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'צו'

פרשת צו אחד הקרבנות המפורטים בפרשת צו הוא קרבן תודה, המובא כהודיה על נס. על אילו דברים מביאים קרבן תודה? מפרט רש"י: "על דבר הודאה על נס שנעשה לו, כגון

הרב יצחק אדרת ויקהל פקודי פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפרשת 'ויקהל פקודי'

פרשת ויקהל פקודי ברכה מן השמים: באחת מן הפעמים הגיע החפץ חיים לביקור בעיר צ'רניקוב, והגיעה שמועה לאוזניו בדבר יהודי המתגורר בעיר שיש ברשותו בית חרושת המעסיק פועלים יהודיים בשבת.