שמות

Back to homepage
בשלח הרב גרשון בוטראשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב גרשון בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

  פרשת "בשלח" פרעה שולח את עם ישראל אחרי 10 מכות קשות לחוג ג' ימים בשמעו כי עם ישראל בורח ממצרים. פרעה מחליט לצאת למלחמה עם – עם ישראל, והקב"ה

הרב גרשון בוטראשוילי וארא פרשת שבוע מאת...

הרב גרשון בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'וארא'

  פרשת "וארא" משה רבנו בא בטענה להקב"ה "למה הרעותה לעם הזה,למה זה שלחתני" מאז שבאתי לדבר עם פרעה לטובת עם ישראל נהיה יותר גרוע, "והצל לא הצלת את עמך",

בשלח הרב אברהם חובלאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם חובלאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

  פרשת "בשלח" "ויאסר את רכבו"   על הפסוק: "ויאסר את רכבו" אומר רש"י: הוא בעצמו אסרו. אומר על כך ר' שמעון בר יוחאי זיע"א במדרש רבה: אהבה מקלקלת את

הרב אברהם מיכאלשוילי פרשת שבוע מאת... תרומה

הרב אברהם מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'תרומה'

פרשת 'תרומה' "ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי" "ויקחו לי" – לשמי. במה נבטא את רצוננו לשכון מלכנו בתוכנו? לתת לו את היקר לנו,

בשלח הרב אברהם מיכאלשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת 'בשלח' עצמות יוסף: נאמר במדרש: "לב חכם יקח מצוות". הכוונה בפסוק היא על משה רבינו, שלא כעם ישראל, אשר עסק בביזת מצרים, התעסק בעצמות יוסף. נשאלת השאלה, לכאורה הרי

הרב אברהם שם טוב ויקהל ויקהל פקודי פקודי פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם שם טוב בדברי תורה לפרשת 'ויקהל פקודי'

פרשת "ויקהל פקודי" "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל " שואלים המפרשים על הפסוק, מדוע מתחילה הפרשה במילים "ויקהל משה" ולא במילים "ויאמר משה" שזה הביטוי הרגיל בתורה הקדושה?

הרב אברהם שם טוב פקודי פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם שם טוב בדברי תורה לפרשת 'פקודי'

"אלה פקודי המשכן" . משכן העדות… שני פעמים מופיעה המילה משכן בפסוק, למה? אומרים חז"ל [יומא מא.] רמז למשכן שנתמשכן בשני החורבנין בגין עוונותיהם של ישראל [רש"י]. "משכן" בגימטריא 410

בא חכם משה מיכאלשוילי פרשת שבוע מאת... רבני גרוזיה מהעבר

חכם משה מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'בא'

פרשת 'בא' גאולת בנ"י ממצרים באחת או – בשני עיקרה ומהותה של פרשתינו היא בענין גאולת עם ישראל משיעבוד מצרים, ויציאתם ממצרים. ונשאלת שאלה גדולה, מדוע בחר הקב"ה וחילק את

הרב יעקב גגולאשוילי פרשת שבוע מאת... שמות שמות

הרב יעקב גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'שמות'

פרשת 'שמות' בגמרא [סוטה יב'] מובא:תנא עמרם היה גדול הדור.כיוון שאמר שפרעה הרשע "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו" אמר עמרם:לשווא אנו עמלים,עמד וגירש את אשתו. עמדו כל ישראל וגירשו את

הרב אריאל בן ציון מיכאלשוילי פרשת שבוע מאת... תרומה

הרב אריאל בן ציון מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'תרומה'

פרשת 'תרומה' ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" "המשכן" – זה אני ואתה וכולנו! לאחר מעמד סיני ונתינת התורה, מצוה הקב"ה את בני ישראל להקים עבורו את המשכן. המטרה בהקמת המשכן